เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและเห็นคุณค่า “ลาย” ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำลายต่างๆ มาปรับใช้และสร้างสรรค์ลงบนชิ้นงานของตนเองได้


Main


Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)


เป้าหมาย (Understanding Gold) :
                 เข้าใจและเห็นคุณค่า “ลาย” ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำลายต่างๆ มาปรับใช้และสร้างสรรค์ลงบนชิ้นงานของตนเองได้ 
คำถามหลัก (Big Question) : 
                 ลายมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร?
ภูมิหลังของปัญหา :
เมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่สังคมเก่าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งการสื่อสารได้ก้าวไปล้ำยุคมาก จนเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ทำให้คนเราลืมตัวเราเองมากขึ้น จนกลายเป็นสิ่งสับสนอยู่กับสังคมใหม่อย่างไม่รู้ตัว และความรีบเร่งรวดเร็วในการดำรงชีวิตทำให้ลงลืมความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
เมื่อเราหันกลับมามองตัวเราเองใหม่ ทำให้ดูห่างไกลเกินกว่าจะกลับมาเรียนรู้ว่า พื้นฐานของชาติบ้านเมืองเดิมเรานั้น มีความเป็นมาหรือมีวัฒนธรรมอย่างไร ความรู้สึกเช่นนี้ ทำให้เราลืมมองอดีตตัวเอง ลายจึงเป็นเสมือนการค้นหาอดีต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นถึง ความสำคัญของบรรพบุรุษ ผู้สร้างสรรค์ลาย ศิลปะไทย ให้เราทำหน้าที่สืบสานต่อไปในอนาคต และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (PBL) หน่วย "ลาย"


Week
Input
Process  
Output
Outcome
1
26 - 30
..
58
โจทย์:สร้างฉันทะ/แรงบันดาลใจ
Key Questions :
- นักเรียนอยกเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
·   Round Robin
- สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิปวีดีโอ
- สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับลายไทยจากภาพต่างๆเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งใดบ้าง
·   Card and Chart
เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
·  Brainstorms
ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายที่สำรวจพบในอาคารประถม
·   Think Pair Share
ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
·  Blackboard Share
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน    
·  Walk and Talk
เดินสำรวจลวดลายภายในอาคารประถม
·  Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน  “เขียนลายไทย”
- รูปลายไทย

- ครูให้นักเรียนสังเกตคลิป ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน  “เขียนลายไทย”
- ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพลายไทย
- ครูให้นักเรียนสังเกต ลายพัด ที่นักเรียนสาน (การบ้านปิดเทอม)
- ครูให้นักเรียนสังเกตลายพัดของตัวเองและ
- ครูแจกกระดาษ A5 นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยผ่านเครื่องมือการคิด Card and Chart
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจลวดลายภายในโรงเรียน (อาคารเรียนประถม) โดยผ่านเครื่องมือคิด walk and talk
- นักเรียนเขียนป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยากให้เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ตามความสนใจ
- นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้

ภาระงาน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิปวีดีโอและภาพลายไทย
- เลือกเรื่องที่เรียน
- ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชื่อหน่วยการดชเรียนรู้
- ออกแบบ/วางแผนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง 10 สัปดาห์
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง 10 สัปดาห์
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
-    สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจน
-    สามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่ตนเองอย่างเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
- มีเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ได้
- ออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดสร้างสรรค์หัวข้อหน่วยที่อยากเรียนรู้
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ


2
02 - 06
.
58

โจทย์ : ลายผ้า
Key Questions :
- “นักเรียนคิดว่าลายผ้าสามารถบอกอะไรได้บ้างเพราะเหตุใด?
- “ทำไมคนแต่ละพื้นถิ่นถึงมีลายผ้าไม่เหมือนกัน?

เครื่องมือคิด
·  Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับลายผ้าในแต่ละภูมิภาค
·   Round Rubin
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชื่อลวดลายที่รู้จักและสถานที่ผลิต
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายผ้าที่ได้ค้นหามา
·  Blackboard Share
วางแผนปฏิทินการเรียนรู้
·   Jigsaw
ค้นหาลายผ้าที่สำคัญในแต่ละภูมิภาค
·   Show and Share
นำเสนอลายผ้าแต่ละภูมิภาค
·  Web
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
·   Wall Thinking
ชาร์ตความรู้ลายผ้า

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- สื่อจริง ผ้าไหม ผ้าขาวม้า
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต


- ครูทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา (การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ใน 10 สัปดาห์ของแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน เขียนปฏิทินการเรียนรู้ติดในชั้นเรียน
- ครูให้นักเรียนสังเกตลายผ้าไหมที่ทอใน Quarter ที่ผ่านมา
- นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลลายผ้าในแต่ละท้องถิ่นที่สำคัญและน่าสนใจ (นำเสนอคุณครูเพื่อทำการสืบค้นต่อ) โดยผ่านเครื่องมือการคิด Jigsaw
- นักเรียนค้นหาข้อมูลและเขียนชาร์ตความรู้เกี่ยวกับลวดลายผ้า
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ โดยผ่านเครื่องมือการคิด Webชิ้นงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้
- ชาร์ตความรู้ลายผ้า
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-    ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
-    ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับลายในแต่ละภูมิภาค
- นำเสนองานที่ได้ค้นคว้ามาให้น่าสนใจ

ความรู้
สามารถอธิบายความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดลายต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้                  

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- มีเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดสร้างสรรค์หัวข้อหน่วยที่อยากเรียนรู้
-  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรม
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
การเข้าใจและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อทางสังคมโลก
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- พูด/สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน Quarter 3 ได้
- เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบปฏิทินได้
ทักษะ ICT
- สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลวดลายผ้าอย่างหลากหลาย เช่น ถามผู้รู้ Internet หรือห้องสมุดได้
- จัดการข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

3
09 - 14
.
58
โจทย์ : ตุงหรือธง
Key Question : 
ตุงหรือธงมีที่มาความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับคนในท้องถิ่นนั้น?

เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับลายเส้นของตุงหรือธงในแต่ละท้องถิ่น
·  Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายเส้นของตุงหรือธงที่ได้ค้นหามา
·  Jigsaw
ค้นคว้าหาลวดลายของตุงหรือธงที่สำคัญในแต่ละท้องถิ่น
·  Show and Share
นำเสนอลายเส้นของตุงหรือธงแต่ละท้องถิ่น

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ ตุงล้านนา
- รูปลายเส้น
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต


- ครูให้นักเรียนสังเกตคลิป “ตุงล้านนา”
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนประดิษฐ์ตุงพร้องคิดลายที่เชื่อมโยงกับนักเรียน
- ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพลายเส้น
- นักเรียนเขียนออกแบบลายเส้นของตัวเองจากใบงาน
- นักเรียนเขียนชาร์ตความรู้ตุงในภูมิภาคอื่นๆ
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจ
ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์ตุง
-  เขียนลายเส้นของตัวเอง
- บรรยายความสำคัญของตุงในแต่ละภูมิภาค
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ออกแบบลายเส้นของตัวเอง
- ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับตุงหรือธงในแต่ละภูมิภาค
- นำเสนองานที่ได้ค้นคว้ามาให้น่าสนใจ


ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความเป็นมาและความสำคัญของลวดลายตุงหรือธงในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถออกแบบและประดิษฐ์ลายตุงที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างสร้างสรรค์            

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ใช้อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- มีเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดออกแบบตุงของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อออกแบบลวดลายตุง
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนในการค้นหาข้อมูลและนำเสนอความรู้เรื่องตุง
- เป็นผู้นำและผู้ตามในการสร้างสรรค์การเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

4
17 - 21
.
58

โจทย์ : ลายสาน
Key Question : 
ลวดลายจักสานมีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น?

เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms
- ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับจักสานในแต่ละภูมิภาค
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการจักสาน
·  Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจักสานที่ได้ค้นหามา
·  Jigsaw
ค้นหาจักสานที่สำคัญในแต่ละภูมิภาค
·  Show and Share
นำเสนอลายจักสานแต่ละภูมิภาค
·  Wall thinking
ชาร์ตความรู้ลายจักสานในแต่ละท้องถิ่น

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ “สารคดีวิถีไทย ปราชญ์ชาวบ้าน ตอน จักสานพนัสนิคม
- ต้นกก และ อุปกรณ์ในการทอเสื่อกก
- ครูให้นักเรียนสังเกตคลิป “สารคดีวิถีไทย ปราชญ์ชาวบ้าน ตอน จักสานพนัสนิคม
- นักเรียนสานกล่องใส่ของจากวัสดุเหลือใช้ (กล่องนม)
- วิทยากร (ผู้ปกครอง) ร่วมสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนสนทนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุที่สามารถนำมาสานได้ เช่น กก พร้อมแนะนำอุปกรณ์และวิธีการทอเสื่อจาก กก
- นักเรียนทอเสื่อกก
- นักเรียนเขียนชาร์ตความรู้เครื่องจักสานในแต่ละภาคของประเทศ โดยผ่านเครื่องมือการคิด Jigsaw
- นักเรียนออกแบบชิ้นงานลวดลายของตนเอง พร้อมนำเสนอชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจของตนเอง
ชิ้นงาน
- การสานลายต่างๆ (ลายขัด ลายสอง)
- ชาร์ตความรู้ลายจักสานแต่ละภูมิภาค
- ออกแบบชิ้นงานและลายสาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลาย ที่ใช้ในการจักสาน และนำเสนอ
- ออกแบบชิ้นงาน พร้อมทั้งออกแบบลวดลายของตนเอง และ นำเสนอวางแผนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาน

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความเป็นมาของลายจักสานแต่ละท้องถิ่นเชื่อมโยงถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา และ การตั้งถิ่นฐานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการออกแบบและทำเครื่องจักสานได้
- วางแผนในการเตรียมอุปกรณ์และการสานชิ้นงานของตนเอง
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดออกแบบงานจักสานของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อออกแบบลายจักสาน
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานจักสานในแต่ละภูมิภาคจากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
5
23 - 27
พ.ย.
58

โจทย์ : ลายสาน
Key Question :
นักเรียนจะออกแบบวัสดุอุปกรณ์และประดิบฐ์งานจักสานอย่างไรให้ดูน่าสนใจและสามารถนำมาใช้งานได้?

เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์งานจักสาน
·  Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานจักสานที่ได้ค้นหามา
·  Jigsaw
ทำแผนที่บอกลักษณะพื้นที่และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาค
·  Show and Share
นำเสนอผลงานการจักสาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต
- คลิปวีดีโอ วิธีผูกเชือกรองเท้า
- ใบมะพร้าว
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม แบ่งตามกลุ่มละภูมิภาคในประเทศไทย เหนือ กลาง ใต้ ตะวันตก ตะวันออก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำแผนที่บอกลักษณะพื้นที่และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาคนั้นๆโดยผ่านเครื่องมือคิด Jigsaw
- นักเรียนสานปลาตะเพียนด้วยใบมะพร้าว
- นักเรียนลงมือประดิบฐ์งานจักสานของตนเอง พร้อมนำเสนอชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจของตนเอง
ชิ้นงาน
- การสานปลาตะเพียนด้วยใบมะพร้าว
- ทำแผนที่บอกลักษณะพื้นที่และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาค
- ออกแบบและประดิบฐ์ชิ้นงานจักสานสาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-   ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือในการสร้างสรรค์งานจักสาน และนำเสนอ
-   วางแผนและออกแบบทำแผนที่บอกลักษณะพื้นที่และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาค
-   ออกแบบชิ้นงาน งานจักสานพร้อมสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนอ

ความรู้
เข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ทำชิ้นงาน (สาน) ได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งแก้ปัญหาจากการสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบงานสานของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

6
30 - 04
พ.ย.
..
58

โจทย์ : ลายแกะสลัก
Key Question :
ลวดลายงานแกะสลักมีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนภาคกลางและตะวันตก?

เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการนำเสนอเป็นเรื่องราว ละครฯ
·  Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับงานลายแกะสลักค้นหามา
·  Show and Share
นำเสนอผลงานการแสดงที่ตนเองออกแบบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อ/อุปกรณ์:
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต
- รูปภาพ
- วิทยากร (ผู้ปกครอง) ร่วมสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุที่สามารถนำมาแกะสลักได้ พร้อมแนะนำอุปกรณ์และวิธิขั้นตอนการแกะสลัก
- นักเรียนแกะสลักผักและผลไม้
- ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพงานแกะสลักหิน และแกะสลักผักผลไม้ของภาคกลางและภาคตะวันตก
- ให้นักเรียนสังเกตรูปภาพเทศกาลประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานแกะสลักของภาคกลางและตะวันตก เช่น ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ,แห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์,ตรุษจีนปากน้ำโพ,งานแข่งเรือยาว
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มทำใบงานอธิบายเรื่องราวทาง ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และงานแกะสลัก ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในภาคกลางและตะวันตก
- นักเรียนคิดบทการแสดงและถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็น การแสดงละคร
- นักเรียนนำเสนอเป็นการแสดง ละคร ฯ
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจของตนเอง
ชิ้นงาน
- ใบงานอธิบายลักษณะ ประเพณีของจังหวัดต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
- งานแกะสลักผักและผลไม้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับงานแกะสลักที่เชื่อมโยงกับวิถีของคนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก พร้อมคิดนำเสนอเป็นเรื่องราว ละครฯ

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดลายแกะสลักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้                  

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการแกะสลัก
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการแกะสลักและการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ (แกะสลัก)
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบงานแกะสลักของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพือแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

7
07 - 11
..
58

โจทย์ : ลายแกะสลัก
Key Question :
ลวดลายงานแกะสลักหนังตะลุงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคใต้?

เครื่องมือคิด :
·    Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการนำเสนอเป็นเรื่องราวการแสดงหนังตะลุง
·     Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกับ  เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง
·  Show and Share
นำเสนอผลงานการแสดงที่ตนเองและการแสดงหนังตะลุงของกลุ่ม

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์:
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต
- รูปภาพ
- คลิปวีดีโอหนังตะลุง
- ครูให้นักเรียนสังเกตคลิป หนังตะลุง
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นการ์ตูนช่อง
- นักเรียนสังเกตรูปภาพ งานแกะสลักหนังตะลุงภาคใต้
- นักเรียนสร้างสรรค์ตัวละครจากนิทานที่ค้นหาในแบบฉบับหนังตลุง
- นักเรียนซ้อมการแสดงในรูปแบบหนังตะลุง
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจของตนเอง
ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งทั่ได้เรียนรู้จากหนังตะลุง ในรูปแบบการ์ตูนช่อง
-  สร้างสรรค์ตัวละครในแบบฉบับหนังตะลุง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-   ค้นหานิทานหรือเรื่องราวที่จะนำมาถ่ายทอดในรูปแบบหนังตะลุง นำเสนอเป็นเรื่องราวในแบบฉบับหนังตลุง


ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความเป็นมาของหนังตะลุงเชื่อมโยงสู่ สังคม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชุมชนในภาคใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้  
               
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำหนังตะลุง
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำหนังตะลุง
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำหนังตะลุง
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบตัวละครหนังตะลุงของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพือแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้


คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
8
14 - 18
..
58

โจทย์ : บุญคูณลาน
Key Question :
งานบุญคูณลานเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ?

เครื่องมือคิด :
·    Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการนำเสนอเป็นเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณี
·  Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการสิ่งที่ได้สังเกตข้าวเปลือกและธงราว
·  Show and Share
นำเสนอแผ่นชาร์ตใบงาน “บุญคูณลาน”
·  Web
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์:
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต

- ครูนำข้าวเปลือก และธงราวมาให้นักเรียนสังเกต
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ค้นหา และเขียนชาร์ตความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี “บุญคูณลาน” ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มาและความสำคัญ,ขั้นตอนในพิธีกรรม,อาหาร,การแต่งกาย,สิ่งของที่นำมาประกอบพิธีกรรม
- ครูให้นักเรียนทำแผ่นชาร์ตใบงานข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีบุญคูณลานที่นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลมา
- นักเรียนร่วมกันทำขนมเทียน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจของตนเอง
ชิ้นงาน
- แผ่นชาร์ตความรู้เกี่ยวกับงานประเพณีบุญคูณลาน
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ขนมเทียน
ภาระงาน
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี “บุญคูณลาน” ของภาคตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องราวของที่มาและความสำคัญ,ขั้นตอนในพิธีกรรม,อาหาร,การแต่งการ,สิ่งของที่นำมาประกอบพิธีกรรม พร้อมนำเสนอ
- นักเรียนเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ในการทำขนมเทียนและร่วมกันทำขนม


ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรม ประเพณี ของงานบุญคูณลานเพื่อ เชื่อมโยงสู่  วิถีทางสังคม อาชีพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนในภาคตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้                  

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำชาร์ตความรู้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงานชาร์ตความรู้
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- ทำขนมเทียนได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำขนมเทียนเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบงานชาร์ตความรู้ของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพือแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

9
21 - 25
..
58

โจทย์ : สรุปองค์ความรู้หน่วย ร้อยเรื่องลวดลาย

Key Questions :
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย “ร้อยเรื่องลวดลาย” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
·    Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ การนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย ร้อยเรื่องลวดลาย
·  Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter
·    Show and Share
นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย ร้อยเรื่องลวดลาย
·    Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ/อุปกรณ์:
- บรรยากาศภายในห้องเรียน

- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
- นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นักเรียนวางแผนการจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูล
- นักเรียนเตรียมตัว และซ้อมนำเสนอองค์ความรู้ใน
Quarter 3
- นักเรียนนำเสนอถ่ายทอดองค์ความรู้หน่วย “ร้อยเรื่องลวดลาย” ให้ พี่ๆน้องๆ และ ผู้ปกครองชื่นชม
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และการพัมนาใน Quarter หน้า
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจของตนเอง
ชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
- ประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบนิทรรศการ “ร้อยเรื่องลวดลาย”


ความรู้
นักเรียนเข้าใจสามารถอธิบายและนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter หน่วย “ร้อยเรื่องลวดลาย” เชื่อมโยงเข้าสู่ภูมิภาคแต่ละภาค อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบงานสรุปองค์ความรู้ของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานการประเมินตนเองได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพือแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ


Week
Input
Process  
Output
Outcome
10
28 - 29
..
58

โจทย์ : ร่วมสืบสานการเรียนรู้งานบุญคุณลาน

Key Question :
นักเรียนจะร่วมสืบสานและถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีงานบุญคูณลานได้อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด :
·  Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับร่วมสืบสานและถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีงานบุญคูณลาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- บรรยากาศในงานพิธีบุญคูณลาน
- ครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันเตรียมจัดงานพิธีบุญคูณลาน
- ครูนักเรียน และ ผู้ปกครองร่วมสืบสานงานพิธีบุญคูณลาน

ภาระงาน
- ร่วมสืบสานและถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีงานบุญคูณลาน
- จัดป้ายนทิทรรศการ “บุญคูณลาน”

ชิ้นงาน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณี ของงานบุญคูณลาน ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับวิถีทางสังคม อาชีพ และ ภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งมีการสืบสานและถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีความหมาย                  

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อร่วมสืบสานและถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีงานบุญคูณลาน
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพือแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : ร้อยเรื่องลวดลายไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Quarter 3ภาคเรียนที่ 2/2558

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สร้างฉันทะ/วางแผนการเรียนรู้
- สร้างแรงบันดาลใจ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อหน่อยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind mapping ก่อนเรียน

มาตรฐาน ว ๑.๒
-อภิปรายลักษณะต่างๆ ของลวดลาย (ป.๓/๑)
- เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้าย คลึงกันของลวดลาย
(ป.๓/๒)
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑
- สำรวจสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ 
(ป.๓/๑)
มาตรฐาน ส ๑.    
- อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
-บอกความหมาย   ความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๔)
มาตรฐาน  ส ๒.
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน  ส ๒.
วิเคราะห์ความแตก ต่างของกระบวนการทำลวดลายของแต่ละภูมิภาค(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ส ๓.๒   
บอกความสำคัญของลวดลายของแต่ละ
มาตรฐาน ส ๔.
-สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลาก หลาย (ป.๕/๑)
-รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหเตุผล(ป.๕/๑)


มาตรฐาน  ส ๒.
- สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประ เพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น(ป.๓/๑)
- บอกพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
(ป.๓/๒)
-อธิบายความแตก ต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
(ป.๔/๔)
จุดเน้นที่๑
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน พ ๑.
อธิบายลักษณะและ
วิวัฒนการในการสร้างสรรค์ลวดลาย
ท้องถิ่น(ป.๓/๑)
มาตรฐาน  พ ๒.
-อธิบายความ สำคัญและความแตกต่างของลวดลายแต่ละภาคได้ (ป.๓/๑)
- อธิบายวิธีสร้างสร้างสรรค์เครื่องมือในการดิษฐ์ลวดลายต่างๆ (ป.๓/๒)

มาตรฐาน ศ ๑.๑
-บรรยายรูปร่างรูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวด ล้อมและงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานลวดลาย
(ป.๓/๒)
- วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัวให้เกิดลวดลาย (ป.๓/๓)
- มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานลวดลาย
(ป.๓/๕)
- วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่างรูปทรง
มาตรฐานง๑.
- อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
(ป.๓/๑)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
(ป.๓/๒)
-ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๒.๒
- สำรวจทรัพยากร
ธรรมชาติ และอภิปรายการสร้างลวดลายโดยใช้    ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น(ป.๓/๑)
- อภิปรายและ       นำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ    อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ว ๓.๑
อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุ
แต่ละชนิดในการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๕.๑
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
ภาคในประเทศไทยได้(ป.๓/๒)
- อธิบายเหตุผลการของการสร้างสรรค์ลวดลายของแต่ละภูมิภาค (ป.๓/๓)มาตรฐาน ส ๔.
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลาย (ป.๓/๑)
-สรุปลักษณะที่สำคัญของขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
- เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ   ชุมชนอื่นๆ (ป.๓/๓)

จุดเน้นที่๔
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
(ป.๓/๘)


(ป.๓/๖)
- บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงาน
ลวดลาย (ป.๓/๗)
- บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน  
(ป.๓/๑๐)
มาตรฐาน ศ ๑.๒
- เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
(ป.๓/๑)
- อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑)
มาตรฐาน ศ ๒.
ระบุความสำคัญและประโยชน์ของของการ
(ป.๓/๓)
มาตรฐานง๒.
-สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
(ป.๓/๑)
- เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสร้างสรรค์
(ป.๓/๒)
- มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำ

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๖.๑
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วน ประกอบในการทำลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๘.๑
-ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ (ป.๓/๑)
- วางแผน การสังเกต เสนอวิธีการทำลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๒)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ลวดลาย (ป.๓/๓)
- แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล
มาตรฐาน ส ๕.
- ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ป.๓/๑)
- บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ส ๕.
- เปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของลวดลายต่างๆจากอดีตถึงปัจจุบัน
(ป.๓/๑)
- อธิบายความแตกต่างของลวดลายต่างๆของแต่ละภูมิภาค (ป.๓/๔)สร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)

กลับมาใช้ซ้ำ
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ง ๓.
ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
(ป.๓/๑)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


จากกลุ่มนำไปสู่การสร้างความรู้เรื่องลวดลาย (ป.๓/๗)
- นำเสนอจัดแสดง ผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(ป.๓/๘)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่มาและความสำคัญ
- ประวัติศาตร์
- ภูมิศาสตร์
- วิทยาศาตร์
- ศาสนา
- ภูมิปัญญา
มาตรฐาน ว ๑.๒
- อภิปรายลักษณะต่างๆของลวดลาย
(ป.๓/๑)
- เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้าย คลึงกันของลวดลาย
(ป.๓/๒)
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑
- สำรวจสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ 
(ป.๓/๑)
มาตรฐาน ส ๑.    
- อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
-บอกความหมาย   ความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๔)
มาตรฐาน  ส ๒.
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน  ส ๒.
วิเคราะห์ความแตก ต่างของกระบวนการทำลวดลายของแต่ละภูมิภาค(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ส ๔.
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลาย (ป.๓/๑)
- สรุปลักษณะที่สำคัญของขนมธรรม
มาตรฐาน ส ๔.
- สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลาก หลาย (ป.๕/๑)
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหเตุผล(ป.๕/๑)

มาตรฐาน  ส ๒.
- สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประ เพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น(ป.๓/๑)
- บอกพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
(ป.๓/๒)
-อธิบายความแตก ต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
(ป.๔/๔)
จุดเน้นที่๑
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ป.๓/๓)
จุดเน้นที่๔
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
มาตรฐาน พ ๑.
อธิบายลักษณะและ
วิวัฒนการในการสร้างสรรค์ลวดลาย
ท้องถิ่น(ป.๓/๑)
มาตรฐาน  พ ๒.
- อธิบายความ สำคัญและความแตกต่างของลวดลายแต่ละภาคได้ (ป.๓/๑)
- อธิบายวิธีสร้างสร้างสรรค์เครื่องมือในการดิษฐ์ลวดลายต่างๆ (ป.๓/๒)

มาตรฐาน ศ ๑.๑
- บรรยายรูปร่างรูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวด ล้อมและงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานลวดลาย
(ป.๓/๒)
- วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัวให้เกิดลวดลาย (ป.๓/๓)
- มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานลวดลาย
(ป.๓/๕)
มาตรฐาน ศ ๑.๒
- เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
มาตรฐานง๑.
- อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
(ป.๓/๑)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
(ป.๓/๒)
- ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ป.๓/๓)
มาตรฐานง๒.
- สร้างของเล่นของ

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


มาตรฐาน ว ๒.๒
- สำรวจทรัพยากร
ธรรมชาติ และอภิปรายการสร้างลวดลายโดยใช้    ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น(ป.๓/๑)
- อภิปรายและ       นำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ    อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ป.๓/๓)

เนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
- เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ   ชุมชนอื่นๆ (ป.๓/๓)
มาตรฐาน ส ๕.
- ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ป.๓/๑)
- บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน(ป.๓/๓)

(ป.๓/๘)


(ป.๓/๑)
- อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑) (ป.๓/๑)
- อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑)


ใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
(ป.๓/๑)
- เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสร้างสรรค์
(ป.๓/๒)
- มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
(ป.๓/๓)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลวดลาย
- ลายผ้า
- ลายจักสาน
- ลายปั้น
- ลายไทย

มาตรฐาน ว ๑.๒
- อภิปรายลักษณะต่างๆ ของลวดลาย (ป.๓/๑)
- เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้าย คลึงกันของลวดลาย
(ป.๓/๒)
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑
- สำรวจสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ 
(ป.๓/๑)
มาตรฐาน ส ๑.    
- อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
-บอกความหมาย   ความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๔)
มาตรฐาน  ส ๒.
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน  ส ๒.
วิเคราะห์ความแตก ต่างของกระบวนการทำลวดลายของแต่ละภูมิภาค(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ส ๓.๒   
บอกความสำคัญของลวดลายของแต่ละ
มาตรฐาน ส ๔.
- สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลาก หลาย (ป.๕/๑)
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหเตุผล(ป.๕/๑)


มาตรฐาน  ส ๒.
- สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประ เพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น(ป.๓/๑)
- บอกพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
(ป.๓/๒)
-อธิบายความแตก ต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
(ป.๔/๔)
จุดเน้นที่๑
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน พ ๑.
อธิบายลักษณะและ
วิวัฒนการในการสร้างสรรค์ลวดลาย
ท้องถิ่น(ป.๓/๑)
มาตรฐาน  พ ๒.
- อธิบายความ สำคัญและความแตกต่างของลวดลายแต่ละภาคได้ (ป.๓/๑)
- อธิบายวิธีสร้างสร้างสรรค์เครื่องมือในการดิษฐ์ลวดลายต่างๆ (ป.๓/๒)

มาตรฐาน ศ ๑.๑
- บรรยายรูปร่างรูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวด ล้อมและงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานลวดลาย
(ป.๓/๒)
- วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัวให้เกิดลวดลาย (ป.๓/๓)
- มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานลวดลาย
(ป.๓/๕)
- วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่างรูปทรง
มาตรฐานง๑.
- อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
(ป.๓/๑)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
(ป.๓/๒)
- ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


มาตรฐาน ว ๒.๒
- สำรวจทรัพยากร
ธรรมชาติ และอภิปรายการสร้างลวดลายโดยใช้    ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น(ป.๓/๑)
- อภิปรายและ       นำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ    อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ว ๓.๑
อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุ
แต่ละชนิดในการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๕.๑
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
ภาคในประเทศไทยได้(ป.๓/๒)
- อธิบายเหตุผลการของการสร้างสรรค์ลวดลายของแต่ละภูมิภาค (ป.๓/๓)มาตรฐาน ส ๔.
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลาย (ป.๓/๑)
- สรุปลักษณะที่สำคัญของขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
- เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ   ชุมชนอื่นๆ (ป.๓/๓)

จุดเน้นที่๔
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
(ป.๓/๘)


(ป.๓/๖)
- บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงาน
ลวดลาย (ป.๓/๗)
- บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน  
(ป.๓/๑๐)
มาตรฐาน ศ ๑.๒
- เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
(ป.๓/๑)
- อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑)
มาตรฐาน ศ ๒.
ระบุความสำคัญและประโยชน์ของของการ
(ป.๓/๓)
มาตรฐานง๒.
- สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
(ป.๓/๑)
- เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสร้างสรรค์
(ป.๓/๒)
- มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำ

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๖.๑
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วน ประกอบในการทำลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๘.๑
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ (ป.๓/๑)
- วางแผน การสังเกต เสนอวิธีการทำลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๒)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ลวดลาย (ป.๓/๓)

มาตรฐาน ส ๕.
- ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ป.๓/๑)
- บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ส ๕.
- เปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของลวดลายต่างๆจากอดีตถึงปัจจุบัน
(ป.๓/๑)
- อธิบายความแตกต่างของลวดลายต่างๆของแต่ละภูมิภาค (ป.๓/๔)สร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)

กลับมาใช้ซ้ำ
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ง ๓.
ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
(ป.๓/๑)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประโยชน์
- ตนเอง
- สังคม
- เศรษฐกิจ


มาตรฐาน ว ๑.๒
- อภิปรายลักษณะต่างๆของลวดลาย
(ป.๓/๑)
- เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้าย คลึงกันของลวดลาย
(ป.๓/๒)
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑
- สำรวจสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ 
(ป.๓/๑)
มาตรฐาน ส ๑.    
- อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
-บอกความหมาย   ความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๔)
มาตรฐาน  ส ๒.
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน  ส ๒.
วิเคราะห์ความแตก ต่างของกระบวนการทำลวดลายของแต่ละภูมิภาค(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ส ๔.
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลาย (ป.๓/๑)
- สรุปลักษณะที่สำคัญของขนมธรรม
มาตรฐาน ส ๔.
- สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลาก หลาย (ป.๕/๑)
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหเตุผล(ป.๕/๑)

มาตรฐาน  ส ๒.
- สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประ เพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น(ป.๓/๑)
- บอกพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
(ป.๓/๒)
-อธิบายความแตก ต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
(ป.๔/๔)
จุดเน้นที่๑
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ป.๓/๓)
จุดเน้นที่๔
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
มาตรฐาน พ ๑.
อธิบายลักษณะและ
วิวัฒนการในการสร้างสรรค์ลวดลาย
ท้องถิ่น(ป.๓/๑)
มาตรฐาน  พ ๒.
- อธิบายความ สำคัญและความแตกต่างของลวดลายแต่ละภาคได้ (ป.๓/๑)
- อธิบายวิธีสร้างสร้างสรรค์เครื่องมือในการดิษฐ์ลวดลายต่างๆ (ป.๓/๒)

มาตรฐาน ศ ๑.๑
- บรรยายรูปร่างรูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวด ล้อมและงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานลวดลาย
(ป.๓/๒)
- วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัวให้เกิดลวดลาย (ป.๓/๓)
- มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานลวดลาย
(ป.๓/๕)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑) (ป.๓/๑)
- อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
มาตรฐานง๑.
- อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
(ป.๓/๑)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
(ป.๓/๒)
- ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ป.๓/๓)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี


มาตรฐาน ว ๒.๒
- สำรวจทรัพยากร
ธรรมชาติ และอภิปรายการสร้างลวดลายโดยใช้    ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น(ป.๓/๑)
- อภิปรายและ       นำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ    อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ป.๓/๓)

เนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
- เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ   ชุมชนอื่นๆ (ป.๓/๓)
มาตรฐาน ส ๕.
- ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ป.๓/๑)
- บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน(ป.๓/๓)

(ป.๓/๘)


สร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑)


ใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
(ป.๓/๑)
- เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสร้างสรรค์
(ป.๓/๒)
- มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
(ป.๓/๓)