เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและเห็นคุณค่า “ลาย” ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำลายต่างๆ มาปรับใช้และสร้างสรรค์ลงบนชิ้นงานของตนเองได้


week9

week 9
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจสามารถอธิบายและนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter หน่วย “ร้อยเรื่องลวดลาย” เชื่อมโยงเข้าสู่ภูมิภาคแต่ละภาค อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process  
Output
Outcome
9
21 - 25
..
58

โจทย์ : สรุปองค์ความรู้หน่วย ร้อยเรื่องลวดลาย

Key Questions :
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย ร้อยเรื่องลวดลาย” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
·    Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ การนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย ร้อยเรื่องลวดลาย
·  Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter
·    Show and Share
นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย ร้อยเรื่องลวดลาย
·    Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ/อุปกรณ์:
- บรรยากาศภายในห้องเรียน

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter จากการเรียนรู้หน่วยร้อยเรื่องลวดลาย?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 3
ใช้ : นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ใช้ : นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนต่อจากวันจันทร์
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ใน Quarter ที่ 3 นี้นักเรียนคิดว่าสิ่งไหนที่ตนเองทำได้ดีแล้วและสิ่งไหนที่ตนเองควรพัฒนาเพิ่มเติม?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และ สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ชง : ครูกระตุ้นคำถามการคิด “นักเรียนจะถ่ายทอดความรู้ใน Quarter นี้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรูปแบบการนำเสนอข้อมูล พร้อมวางแผน
ใช้ : นักเรียนวางแผนการจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูล

วันพุธ (3 ชั่วโมง)

ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้หน่วย “ร้อยเรื่องลวดลาย” อย่างไรให้น่าสนใจ
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบนำเสนอองค์ความรู้ใน Quarter 3
ใช้ : นักเรียนเตรียมตัว และซ้อมนำเสนอองค์ความรู้ใน Quarter 3

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะทำอย่างไรให้พี่ๆ น้องๆ และผู้ปกครองเข้าใจ และสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอ”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และสนใจ
ใช้ : นักเรียนนำเสนอถ่ายทอดองค์ความรู้หน่วย “ร้อยเรื่องลวดลาย” ให้ พี่ๆน้องๆ และ ผู้ปกครองชื่นชม

วันศุกร์ (3 ชั่วโมง)

ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ตลอด 9 สัปดาห์นักเรียน มีข้อสงสัยใดอีกหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ “ร้อยเรื่องลวดลาย”?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ยังสงสัย ครูและเพื่อนๆ ที่สามารถตอบได้ช่วยอธิบาย
ใช้ : นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และการพัมนาใน Quarter หน้า
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
-“นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
-“นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?
-“นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิติประจำวันได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจของตนเอง
ชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
- ประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบนิทรรศการ “ร้อยเรื่องลวดลาย”


ความรู้
นักเรียนเข้าใจสามารถอธิบายและนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter หน่วย “ร้อยเรื่องลวดลาย” เชื่อมโยงเข้าสู่ภูมิภาคแต่ละภาค อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบงานสรุปองค์ความรู้ของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานการประเมินตนเองได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพือแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ ตัวอย่างกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ของพี่ๆ ป.3 เกี่ยวกับการสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Quarter ในรูปแบบนิทรรศการ การถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ของในแต่ละภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสังเกตของครูผู้สอน พี่ๆ ทุกคนดูตื่นเต้มมากเป็นพิเศษ เพราะในครั้งนี้ทุกคนจะมีการ ร่วมกันเผยแพร่เรื่องราวความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อ ถ่ายทอดให้กับ พี่ๆ น้องๆ รวมไปถึงผู้ปกครอง อีกด้วย และในขณะเดียวกันตัวครูผู้สอนเองก็มีความตื่นเต้น และดีใจเป็นอย่างมาก ที่จะ รอคอยดูความงอกงามของการเรียนรู้ของพี่ๆ ที่ได้ร่วมกันเรียนรู้มาตลอดทั้ง Quarter และเมื่อในในวันที่นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “ร้องเรื่องลวดลาย” พี่ๆ สามารถสร้างการเรียนรู้ให้ผู้อื่นที่ รับชม และรับฟัง ได้อย่างน่าสนใจ นอกจากข้อมูลที่พี่ๆ นำมาถ่ายทอดแล้วยังมี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลวดลายต่างๆ เช่น เครื่องมืองานสาน งานทอ ฯ รวมไปถึงการแสดงลักษณะการแต่งกายของแต่งละภูมิภาคได้อย่างสวยงาม และมีความหมาย นอกจากนี้หลังสำเร้จกิจกรรมการเผยแพร่องคืความรู้แล้วคุณครู พี่ๆ และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันทำอาหารในมื้อกลางวัน และรับประทานอาหารร่วมกัน และในช่วงบ่ายคุณครูให้พี่ๆ ได้เคลียร์งานของตัวเองในส่วนที่ยังค้างอยู่

    ตอบลบ