เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและเห็นคุณค่า “ลาย” ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำลายต่างๆ มาปรับใช้และสร้างสรรค์ลงบนชิ้นงานของตนเองได้


week10

week 10
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณี ของงานบุญคูณลาน ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับวิถีทางสังคม อาชีพ และ ภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งมีการสืบสานและถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีความหมาย                  
Week
Input
Process  
Output
Outcome
10
28 - 29
..
58

โจทย์ : ร่วมสืบสานการเรียนรู้งานบุญคุณลาน

Key Question :
นักเรียนจะร่วมสืบสานและถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีงานบุญคูณลานได้อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด :
·  Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับร่วมสืบสานและถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีงานบุญคูณลาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- บรรยากาศในงานพิธีบุญคูณลาน
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะร่วมสืบสานและถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีงานบุญคูณลานได้อย่างไรบ้าง?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบุญคูณลาน
ใช้ : ครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันเตรียมจัดงานพิธีบุญคูณลาน
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ใช้ : ครูนักเรียน และ ผู้ปกครองร่วมสืบสานงานพิธีบุญคูณลาน

ภาระงาน
- ร่วมสืบสานและถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีงานบุญคูณลาน
- จัดป้ายนทิทรรศการ “บุญคูณลาน”

ชิ้นงาน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณี ของงานบุญคูณลาน ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับวิถีทางสังคม อาชีพ และ ภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งมีการสืบสานและถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีความหมาย                   

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อร่วมสืบสานและถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีงานบุญคูณลาน
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพือแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด และการแสดงออก
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้ของพี่ๆ ป. 3 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ใน Quarter ที่ 3 ซึ่งสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้จัดกิจกรรมงานบุญคุณลาน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานมทั้งครูนักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรม มีการทำขนมเพื่อนำมาประกอบในพิธีงาน จากนั้นได้ช่วยกันจัดบรรยากาศของงานบุญคูณลาน และเมื่อวันงาน ทุกคนต่างตั้งใจ และดีใจที่จะได้ร่วมกันทำบุญ รวมไปถึงการร่วมกันรักษา สืบสานวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่ยาวนาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายร่วมกัน

    ตอบลบ