เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและเห็นคุณค่า “ลาย” ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำลายต่างๆ มาปรับใช้และสร้างสรรค์ลงบนชิ้นงานของตนเองได้


week1

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย ลาย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเกิดความใคร่รู้อยากเรียนรู้ “ลาย” สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้ อีกทั้งสามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสมกับตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
26-30
..
58
โจทย์
-   สร้างแรงสร้างฉันทะ
-   วางแผนการเรียนรู้

คำถาม :
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพราะเหตุใด?
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
·     Brainstorms 
- ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับลาย ศิลปะฝาผนัง
- ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์

·     Round Robin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวลายในโรงเรียน
·     Walk and Talk เดินสำรวจลายในโรงเรียน
·    Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
·    Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
·    Card and Chart เรื่องที่อยากเรียนรู้
·    Wall Thinking 
-      ติดชิ้นงาน ป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้
-      ติดชิ้นงานสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
-      ติดชิ้นงานปฏิทินการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ “ศิลปะบนฝาผนัง”
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูเปิดคลิปวีดีโอ “ศิลปะบนฝาผนัง” นักเรียนสังเกต ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเกตเห็นอะไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิป
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าลายจากฝาผนังในคลิปสามารถบอกอะไรได้บ้าง เพราะเหตุใด”
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสื่อความหมายจากภาพฝาผนัง
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าโรงเรียนของเรามีลายอะไรบ้าง ที่มีความเป็นมา แต่ละลายต้องการสื่อความหมายอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
-        ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลายในโรงเรียนที่มีความเป็นมา ความหมายของลาย
-      ครูและนักเรียนสำรวจลายที่อาคารธุรการ โดยผ่านเครื่องมือการคิด Walk and Talk
ใช้ : นักเรียนวาดภาพลายที่ตนเองสนใจ

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “งานสานพัดที่นักเรียนประดิษฐ์มา (การบ้านปิดเทอม) นักเรียนใช้ลายใดสานบ้าง เพราะเหตุใด”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับลายสานพัด              
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนว่าอย่างไรดี เพราะเหตุใดจึงตั้งชื่อนั้น?”
เชื่อม :
-       นักเรียนเขียนหัวข้อที่อยากเรียนรู้ โดยผ่านเครื่องมือการคิด Card and Chart 
-       นักเรียนคิดชื่อหน่วยการเรียนรู้ “ลาย” โดยผ่านเครื่องมือการคิด Think Pair Share
 ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนรู้และอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับลาย?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับ “ลาย” โดยผ่านเครื่องมือการคิด Blackboard Share

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ใช้ : นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงบนกระดาษแผ่นเล็กและนำมาติดรวมกัน และทำป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้
การบ้าน นักเรียนเขียน Mind Mapping ก่อนเรียน

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter นี้ของตนเองอย่างไร?”
ใช้ : นักเรียนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ของตนเองทั้ง 10 สัปดาห์
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ร่วมกัน โดยผ่านเครื่องมือการคิด Blackboard Share
ใช้ : นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนเพื่อจัดทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
การบ้าน นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ชิ้นงาน
- Card and Chart หัวข้อที่อยากเรียนรู้
- วาดภาพตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้
-   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
ความรู้
-    สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
-    สามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่ตนเองอย่างเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเรา
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
สามารถสร้างทางเลือกในการวางแผนปฏิทินและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ได้
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้  หัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
ตัวอย่างกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงานMind Mapping ก่อนการเรียนรู้ (นักเรียน)


สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน PBL ร้อยเรื่องลวดลาย
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.3 ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ในวิชาบูรณาการ(PBL) ซึ่งใน Quarter ที่ 3 นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลวดลาย จากการสังเกตของคุณครูผู้สอน พี่ๆทุกคนดูกระตือรือร้นและให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เป็นอย่างดีรวมไปถึงตัวคุณครูผู้สอนเองก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ในวันแรกคุณครูได้สร้างแรงด้วยการพาดูลวดลายจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอหรือจากสื่อของจริงที่ได้นำมาประดับตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น ลวดลายจากงานทอ งานสาน และงานวาดต่างๆจากทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ร่วมกันคิดและตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้พี่ๆแต่ละคนสามารถคิดชื่อเรื่องได้อย่างน่าสนใจและสุดท้ายจนได้ชื่อที่ทุกคนเห็นร่วมกันคือ “ร้อยเรื่องลวดลาย จากนั้นเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ซึ่งพี่ๆมีความตั้งใจที่จะต้องการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับลวดลายเป็นอย่างมาก และออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

    ตอบลบ