เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและเห็นคุณค่า “ลาย” ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำลายต่างๆ มาปรับใช้และสร้างสรรค์ลงบนชิ้นงานของตนเองได้


week3

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ทำชิ้นงาน (ตุงหรือธง) ได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งแก้ปัญหาจากการสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย

Week
Input
Process  
Output
Outcome

3
09 - 14
.
58
โจทย์ : ตุงหรือธง
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่าลายเส้นที่อยู่ในตุงหรือธงสามารถบอกอะไรได้บ้างเพราะเหตุใด?
- ตุงหรือธงมีที่มาและความสำคัญอย่างไรกับคนในภูมิภาคนั้น?

เครื่องมือคิด :
·        Brainstorms : ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับลายเส้นของตุงหรือธงในแต่ละภูมิภาค
·        Round Rubin : แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายเส้นของตุงหรือธงที่ได้ค้นหามา
·        Jigsaw : ค้นหาลายเส้นของตุงหรือธงที่สำคัญในแต่ละภูมิภาค
·        Show and Share : นำเสนอลายเส้นของตุงหรือธงแต่ละภูมิภาค
Web : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ ตุงล้านนา
- รูปลายเส้น
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต


วันจันทร์( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตคลิป “ตุงล้านนา” พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนสังเกตุเห็นอะไรบ้าง?
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิปและความรู้สึก
ใช้ : ครูแจกกระดาษให้นักเรียนประดิษฐ์ตุงพร้องคิดลายที่เชื่อมโยงกับนักเรียน
วันอังคาร( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพลายเส้น
พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าลายเส้นที่ได้ดูวาดมาจากอะไรบ้าง เพราะเหตุใด?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อและที่มาของลาย
ใช้ : ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนออกแบบลายเส้นของตัวเอง
วันพฤหัสบดี( 1 ชั่วโมง )
ใช้ : นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของตุงหรือธงแต่ละภูมิภาค
วันศุกร์( 3 ชั่วโมง )
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอตุงหรือธงที่ตนเองค้นคว้ามาให้คุณครูและเพื่อนๆฟัง คุณครูและเพื่อนๆซักถามเพื่อ
ชง : ครูและนักเรียนทบทนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
- “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
- “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?
- “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิติประจำวันได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้ โดยผ่านเครื่องมือการคิด Web
ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์ตุง
-  เขียนลายเส้นของตัวเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- คิดลายในตุงที่เชื่อมโยงกับนักเรียน
- ออกแบบลายเส้นของตัวเอง
-    ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับตุงหรือธงในแต่ละภูมิภาค
- นำเสนองานที่ได้ค้นคว้ามาให้น่าสนใจ


ความรู้
สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ทำชิ้นงาน (ตุงหรือธง) ได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งแก้ปัญหาจากการสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย
            
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสมเช่น สี กระดาษ กรรไกร
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
- ออกแบบลายเส้นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดสร้างสรรค์หัวข้อหน่วยที่อยากเรียนรู้
-  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- พูด/สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน Quarter 3 ได้
- เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบปฏิทินได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.3 ได้เรียนรู้เรียนตุงหรือธงในภาษากลาง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องราวของคนทุกภาคถิ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณและลวดลายที่อยู่ในตุงนั้นจะสามารถอธิบายเรื่องราวต่างของที่มาของความเชื่อ ซึ่งพี่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำตุงกระดาษและลวดลายที่อยู่ในตุงกระดาษนั้นพี่ๆสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวให้เข้ากับตัวเองได้ ยกตัวอย่างเช่น พี่ดาก้าบอกว่าได้วาดรูปปูที่เกี่ยวเนื่องกับราศีเกิดของตนเอง รวมไปถึงพี่ๆทุกคนที่สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้กิจกรรมการสร้างลายเส้นพี่ๆ ป.3 ก็สามารถรังสรรค์งานได้อย่างน่าประทับใจโดยสร้างลายเส้นต่างๆตามจิตนาการในแบบฉบับของตนเอง จากการสังเกตพี่ๆทุกคนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างดีเยื่ยม รวมไปถึงสามารถสรุปและอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของตุงหรือธงในแต่ละภูมิภาคได้

    ตอบลบ