เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและเห็นคุณค่า “ลาย” ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำลายต่างๆ มาปรับใช้และสร้างสรรค์ลงบนชิ้นงานของตนเองได้


week2


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดผ้าลายต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้                  

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
2 – 6
ต.ค.
58
โจทย์ ลายผ้า

คำถาม :
-     นักเรียนคิดว่าลายผ้าสามารถบอกอะไรได้บ้าง เพราะเหตุใด?  
-     ทำไมคนแต่ละพื้นถิ่นมีลายผ้าไม่เหมือนกัน?
                                    
เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับชื่อลายผ้าที่รู้จัก
·     Blackboard  Share วางแผน
ปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน
· Round Robin 
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชื่อลายลายที่รู้จักและสถานที่ผลิต
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายผ้าที่ได้ค้นหามา
·  Jigsaw ค้นหาลายผ้าที่สำคัญในแต่ละภูมิภาค
·  Show and Share นำเสนอลายผ้าในแต่ละละภูมิภาค
·  Web สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
·    Wall Thinking ชาร์ตความรู้ลายผ้า         
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- สื่อจริง ผ้าไหม ผ้าขาวม้า
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-   ครูทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ทั้ง 10 สัปดาห์อย่างไรให้น่าสนใจ?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นการออกแบบปฏิทินร่วมกัน โดยผ่านเครื่องมือการคิด Blackboard  Share
ช้ : นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนปฏิทินการเรียนรู้ติดในชั้นเรียน

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :  ครูให้นักเรียนสังเกตลายผ้าที่ทอไหมที่ทอใน Quarter ที่ผ่านมา พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
-         “ลายผ้าไหมแต่ละลายชื่อลายอะไรบ้าง?”
-         “ทำไมจึงมีการลายผ้านี้ขึ้นมา?”
-                    เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลายผ้าไหม และการได้มาซึ่งลาย             
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนว่าในประเทศไทยเราแต่ละภูมิภาคมีการทำลายผ้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลายผ้าไทยในแต่ละภูมิภาค
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าผ้าแต่ละลายมีที่มาและความสำคัญอย่างไร บ่งบอกอะไรได้บ้าง หรือทำขึ้นมาเพราะเหตุใด?”
เชื่อม :
-       นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของลายผ้า สิ่งที่ลายผ้าบ่งบอกและทำไมถึงทำขึ้นมา
-       นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลลายผ้าในแต่ละภูมิภาคที่สำคัญและน่าสนใจ (นำเสนอคุณครูเพื่อนทำการสืบค้นต่อ) โดยผ่านเครื่องมือการคิด Jigsaw
ใช้ : นักเรียนค้นหาข้อมูลและเขียนชาร์ตความรู้เกี่ยวกับลายผ้า

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ใช้ : นักเรียนค้นหาข้อมูลและเขียนชาร์ตความรู้เกี่ยวกับลายผ้า (ต่อ)

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอลายผ้าที่ตนเองค้นคว้ามาให้คุณครูและเพื่อนๆ ฟัง คุณครูและเพื่อนๆ ซักถามเพื่อความเข้าใจ
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้ โดยผ่านเครื่องมือการคิด Web
ชิ้นงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้
- ชาร์ตความรู้ลายผ้า
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-    ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
-    ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับลายผ้าในแต่ละภูมิภาค
-    นำเสนองานที่ได้ค้นคว้ามาให้น่าสนใจ
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดผ้าลายต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้                  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์ในการค้นหาข้อมูลและสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานชาร์ตความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาขณะทำงานได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการค้นหาและสร้างชิ้นงานชาร์ตความรู้ และทำงานกลุ่มได้ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำเสนองานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
-    สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ถามผู้รู้ อินเทอร์เน็ต
-    จัดกาข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น


ตัวอย่างกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงาน 

 
 
 1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ป.3 ทบทวนการออกแบบปฏิทินตั้งแต่สัปดาห์แรกเพื่อนำมาสรุปร่วมกัน หลังจากนั้นพี่ๆ แบ่งกลุ่มกันเขียนปฏิทินที่ออกแบบร่วมกันทั้ง 10 สัปดาห์ วันอังคารครูให้โจทย์พี่ๆ ค้นหาลายผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่น โดยพี่ๆ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน โดยค้นหาด้วยแท็บเล็ต ในตอนแรกพี่ๆ ค้นหาข้อมูลได้ช้า คุณครูจึงช่วยพี่ๆ วันนี้จึงได้เฉพาะชื่อลายผ้า และสถานที่ผลิต ในวันพฤหัสบดี พี่ๆ ได้มาค้นหาต่อ และนำมาเสนอในวันศุกร์ เช่น กลุ่มพี่ดาก้า ค้นหาผ้าบาติก ซึ่งมีลายทะเล สัตว์ทะเล เป็นเอกลักษณ์ของคนภูเก็ต กลุ่มพี่วาหวา ผ้าลายดอกผักแว่น ทำที่จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นครูและพี่ๆ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งสัปดาห์และเขียนสรุปสัปดาห์ที่ 1 ในสัปดาห์ต่อไป คุณครูคิดว่าการค้นหาข้อมูลของพี่ๆ จะรวดเร็วขึ้น และสามารถหาข้อมูลที่สำคัญได้มาขึ้น เพราะมีประสบการณ์จากสัปดาห์นี้แล้วค่ะ

    ตอบลบ